Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Kaavamääräykset 17.8.2022
  Liite 4  Kaavakartta 22.9.2022
Oheismateriaali
  Kaavakartta 2
  Kaavaselostus 12.9.2022

 

Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos Sarvansaaren ja Oraniemen osa-alueille koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175

 

KH 15.03.2021 § 72

 KM-Sijoitus Oy esittää, että Virtain kaupunki käynnistäisi Vas­ki­ve­den ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksen hakijan omistamien kiinteistöjen 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 osal­ta. Muutos kohdistuu Vaskiveden ranta-asemakaavan Sar­van­saa­ren ja Oraniemen osa-alueisiin.

 

Hakemuksen liitteenä on ranta-asemakaavan muutoksen luonnos; kak­si kaavakarttaa, merkinnät ja määräykset lehdet, osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma sekä arkeologinen selvitys.

 

Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa Sarvansaaren osa-alu­eel­la oleville kiinteistöille 936-409-7-356, 936-409-7-357 ja 936-409-7-358 on osoitettu M-3-merkinnällä maa- ja met­­ta­lous­val­tai­nen hajaloma-asutuksen alue, jolla on kolme rakentamatonta ra­ken­nus­paik­kaa. Oraniemen osa-alueella olevalle kiinteistölle 936-402-7-175 ei ole osoitettu rakennusoikeutta, vaan pääosa alu­ees­ta on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi M-merkinnällä, osa maa- ja metsätalousalueeksi M/s-merkinnällä, jolla ympäristö säi­ly­te­tään sekä osa SM-merkinnällä muinaismuistoalueeksi, jolla on mui­nais­muis­to­lain 295/63 nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. SM-mää­räyk­ses­sä todetaan lisäksi, että alueen kaivaminen, peit­­mi­nen ja muu siihen verrattava kajoaminen on ilman tämän lain no­jal­la saatua lupaa kielletty ja kaikki aluetta koskevat maan­käyt­tö­suun­ni­tel­mat on lähetettävä museoviraston lausuntoa varten.

 

Maanomistaja haluaa siirtää yhden rakentamattoman ra­ken­nus­pai­kan Sarvansaaren osa-alueelta Oraniemen muinaismuistoalueelle. Ra­ken­nus­paik­ko­jen määrä ei kasva, mutta rakennusoikeusmäärät tu­le­vat kasvamaan kaikilla kolmella rakennuspaikalla seuraavasti:

 

  • Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa rakennuspaikalle saa ra­ken­taa 40 m2:n loma-asunnon, 20 m2:n saunan ja 30 m2:n huolto-, va­ras­to- ja kuivakäymälärakennuksen. Ra­ken­nus­ten suurin sallittu mää­rä/ra­ken­nus­paik­ka on 3 kpl. Ko­ko­nais­ra­ken­nus­oi­keus ra­ken­nus­pai­kal­la on täten 90 m2.
  • Kaavaluonnoksessa RA-rakennuspaikalle saisi rakentaa yh­den ker­ros­alal­taan enintään 120 m2:n loma-asunnon, enintään 30 ka-m2:n sau­na­ra­ken­nuk­sen ja enintään 30 ka-m2:n ta­lous­ra­ken­nuk­sen tai vie­ras­ma­jan. Kokonaisrakennusoikeus ra­ken­nus­pai­kal­la olisi täten 180 kerrosala-m2. Loma-asunnon tulee si­jai­ta vähintään 30 metrin etäi­syy­del­lä keskiveden mukaisesta ran­ta­vii­vas­ta ja erillisen ran­ta­sau­nan, jos sen koko on enin­tään 25 m2 vähintään 20 metriä kes­ki­ve­den mukaisesta ran­ta­vii­vas­ta ja, jos erillisen saunan koko on yli 25 m2 tulee sen etäi­syy­den olla 30 metriä keskiveden mukaisesta ran­ta­vii­vas­ta.

 

 

Hakija on laadituttanut Mikroliitti Oy:lla vuonna 2020 kiinteistön 936-402-7-175 muinaismuistoalueen osalta arkeologisen tark­kuus­in­ven­toin­nin.

 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta vastaa Insinööri- ja kiin­teis­­toi­mis­to Havanka Oy, jonka tulee toimittaa lopulliset, kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväksymät ranta-asemakaavan muutoskartat mer­kin­töi­neen ja määräyksineen Virtain kaupungille dwg- ja pdf-tie­dos­toi­na. Kaavakarttojen mittakaavan tulee olla 1:2000. Kaa­va­se­los­tus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee toimittaa word- ja pdf-tie­dos­toi­na ja muu aineisto vähintään pdf-tiedostoina.

 

Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään hakijalta Virtain kau­pun­gin­val­tuus­ton 16.5.2011 § 38 hyväksymän ranta-asemakaavan kä­sit­te­ly­tak­san mukaiset maksut. Eri viranomaisten vaatimat li­­sel­vi­tyk­set laadituttaa hakija omalla kustannuksellaan.

 

Oheismateriaalina ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaa­va­luon­nos­ai­neis­to ja arkeologinen selvitys.

 

Valmistelija:  kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää Vaskiveden ran­ta-ase­ma­kaa­van muutoksen koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 ja hyväksyy Vaskiveden ran­ta-ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen laatijaksi Insinööri- ja kiinteistötoimisto Ha­van­ka Oy:n.

 

 Kaupunginhallitus päättää asettaa Vaskiveden ranta-asemakaavan muu­tos­luon­nok­sen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun val­mis­te­lu­ai­neis­ton koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL  62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

 

 Kaupunginhallitus päättää pyytää Vaskiveden ranta-asemakaavan muu­tos­luon­nok­ses­ta lausunnot Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pir­kan­maan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Museovirastolta, Suo­men luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä sekä Vir­tain kaupungin teknisten palvelujen ja lupapalvelulautakunnalta.

 

 Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta se­kä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, Vaskiveden ran­ta-ase­ma­kaa­van muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä olos­ta kaupungin ilmoituslehdessä.

 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 Kaavoitus -ja kehittämispäällikkö Saija kärkkäistä kuultiin asiantuntijana tä­män pykälän ajan Teams -etäyhteyden kautta.

_________ 

 

Lisätietoja: Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Saija Kärkkäinen,

 puh. 044 7151 250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu: KM-Sijoitus Oy, Insinööri- ja kiin­teis­­toi­mis­to Havanka Oy, lau­sun­to­pyyn­nöt, kuulutus

 

KH 20.09.2021 § 320 

Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä 936-409-7-356, 936-409-7-357, 936-409-7-358 ja 936-402-7-175 on ol­lut MRL 62 §:n ja 30 §:n mukaisesti nähtävillä luonnoksena 26.3.- 26.04 2021 välisen ajan.

 

 Kaavan valmisteluvaiheen asiakirjoista ovat Pirkanmaan ELY-kes­kus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Virtain kaupungin teknisten pal­ve­lui­den lautakunta, Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta ja Suo­men luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys antaneet lau­sun­non. Lisäksi on tehty yksi muistutus. Pirkanmaan liitto ilmoitti, et­tä se ei anna lausunto asiassa. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laa­dit­tu vastine.

 

Esityslistan oheismateriaalit:

  • Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
  • Kaavakartta- ja määräykset
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaselostus

 

Valmistelija:  kaupunginjohtaja 

 

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja aset­taa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen  nähtäville  MRL  65  §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi sekä pyytää sii­tä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

 

Päätös:  Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

_________ 

 

Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: etu­ni­mi.sukunimi@virrat.fi

 

 

Jakelu: Nähtäville MRL:n ja MRA:n mukaisesti

 

 

KH 26.09.2022 § 251 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehityspäällikkö

 

Vaskiveden ranta-asemakaavan muutos ehdotus koskien Sarvansaarta ja Oraniemen osa-alueita on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27§:n mukaisesti nähtävänä 1.10-1.11.2021 välisen ajan.

 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Virtain kaupungin lupapalvelulautakunnalta, Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalta sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistykseltä. Pirkanmaanliitto ilmoitti, ettei se lausu kaavasta. Kaavasta saatiin yksi muistutus.

 

Saadun palautteen perusteella on muinaismuistoalueen kaavamerkintöjä ja määräystekstejä muutettu selkeämmiksi Pirkanmaan maakuntamuseon ohjeiden mukaan. Lupapalvelulautakunnan edellyttämä MRL 128§ mukainen toimenpiderajoitus on lisätty kaavamääräyksiin. Alueelle on laadittu myös erillinen luontoselvitys kesällä 2022. Luontoselvityksen perusteella on kaavamuutosalueeseen rajautuvan pajuluhdan ympäristö  merkitty myös tunnuksella M/s. Näillä muutoksilla saadaan turvattua muinaismuistoalueen säilyminen tulevaisuudessa ja erityiset luontoarvot alueella on tunnistettu. Kaavaselostusta on päivitetty näiden ja muiden huomioiden osalta.

 

Ranta-asemakaavaan tehdyt muutokset eivät ole niin merkittäviä, että ne edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville kaavaehdotuksena. Tehdyt muutokset eivät myöskään vaikuta heikentävästi ympäristöön tai naapuruston etuun tai oikeuteen.

 

Oheismateriaalina kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, selvitykset, saadut lausunnot/muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen koskien Sarvansaaren ja Orasalmen osa-alueita ja siihen saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aaltoa kuultiin asiantuntijana Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto,

 puh. 044 7151 250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu KM-Sijoitus Oy

 Insinööri- ja kiin­teis­­toi­mis­to Havanka Oy

 Kaupunginvaltuusto

 

KV 04.10.2022 § 45  

447/10.02.03/2021  

 

 

 

Liitteenä kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, selvitykset, saadut lausunnot/muistutukset ja niihin laaditut vastineet.

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Vaskiveden ranta-asemakaavan muutoksen esitetyn mukaisesti. 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 2/45 § kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, selvitykset, saadut lausunnot/muistutukset ja niihin laaditut vastineet)

 

Lisätietoja Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh. 044 7151 250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Täytäntöönpano MRL mukaisesti


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa