Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lakisääteinen selvitys koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien siirtoa hyvinvointialueelle / tietojen täydentäminen 30.6.22 mennessä

 

KH 07.02.2022 § 32 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

 

Hyvinvointialuelaki astui voimaan 1.7.2021. Sen johdosta sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaan hy-

vinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Virrat kuuluu Pirkanmaan hyvinvoin-

tialueeseen.

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) edellyttää, että kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.

 

Lisäksi kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön mää-

rästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointi-

alue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja.

 

Selvitystä tulee täydentää viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Oheismateriaalina on ohje selvityksen laatimiseen, sekä osittain täydennetyt lomakkeet. Lopulliset tiedot käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 14.2.2022 ja valtuusto hyväksyy annettavan selvityksen 21.2.2022

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus käy selvityksestä ohjauskeskustelun ja palauttaa asian valmisteluun.

 

Päätös Kaupunginhallitus kävi asiasta ohjauskeskustelun ja palautti asian valmisteluun.

Keijo Kaleva poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh­­pos­ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

 

KH 14.02.2022 § 49 

 

 

 

Valmistelija kaupunginjohtaja, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

 

Pirkanmaan hyvinvointialue on 30.11.2021 antanut kunnille ohjeen ja lomakepohjat selvityksen laatimiseksi.  Kaupungin antama selvitys noudattelee ohjeistusta. Selvityksessä kaupunki ilmoittaa hyvinvointialueelle voimaanpanolain edellyttämät lakisääteiset tiedot ja antaa muut hyvinvointialueen pyytämät tiedot. Selvitys koostuu koontisivusta, jossa annetaan tiedot kohtien 1-4 mukaisista asioista sekä liitteistä 2-12, joilla annetaan tiedot kohtien 5-9 mukaisista asioista.

 

Virtain kaupungin selvitys Pirkanmaan hyvinvointialueelle:

  1. Arvio siirtyvän henkilöstön kokonaismäärästä 31.12.2022
  2. Arvio siirtyvän henkilöstön palkkakuluista (vuosipalkka) 31.12.2022
  3. Arvio siirtyvän henkilöstön vuosipalkan sivukuluista 31.12.2022
  4. Arvo lomapalkkavelasta 31.12.2022
  5. Siirtyvät sopimukset (liite 2)
  6. Siirtyvä omaisuus (liitteet 3-8)
  7. Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toiminnan toimitilat (liite 9)
  8. Keskeneräisten sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitilainvestointien kokonaisarvo 31.12.2021, euroa
  9. Osakkeet ja muut ilmoitettavat tiedot (liitteet 11 ja 12)


Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kuntien antamat selvitykset viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Aluevaltuuston päätös toimii saantokirjana, joten erillisiä sopimuksia mainitusta omaisuudesta ei tehdä lukuun ottamatta kaupungin omistamia toimitiloja, joista kaupunki ja hyvinvointialue tekevät erikseen vuokrasopimukset.

 

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille. Virtain kaupungin hallintosäännössä ei ole siirretty toimivaltaa millekään toimielimelle hyvinvointialueelle annettavan selvityksen osalta. Hyvinvointialueelle siirtyy kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut kokonaisuudessaan. Järjestämisvastuun siirtyminen aiheuttaa myöhemmin erikseen päätettäviä muutoksia Virtain kaupungin hallintosääntöön. Selvitysten antamisen toimeenpanoon liittyvät tehtävät kuuluvat kaupungihallitukselle.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi:
Pirkanmaan hyvinvointialueelle annetaan liitteenä oleva sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja vuokrattavista tiloista.

Lisäksi annetaan hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Oikeutetaan kaupunginhallitus tekemään selvitykseen vaadittavat täydennykset selvityksen antamisen jälkeen.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, säh­­pos­ti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kaupunginvaltuusto

 

KH 27.06.2022 § 203 

 

 

 

Valmistelija kaupunginjohtaja

 

Perusturvaosasto on päivittänyt sopimustiedot. Tämän lisäksi on tarkastettu ja täydennetty ICT-sopimukset ja - leasingvastuut ajantasalle.

Sopimusliitteessä keltaisella on täydennetyt sopimukset.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy päivitetyt sopimustiedot ja liitteet (liite 2 siirtyvät sopimukset, liite 3 pysyvien vastaavien hyödykkeiden tiedot ja liite 6 leasingvastuut), ja päättää antaa tiedot hyvinvointialueelle.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee hyvinvointialuelle annettavat päivitetyt asiakirjat tiedoksi.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

(Liite 1/203 §, liite 2 siirtyvät sopimukset)
(Liite 2/203 §, liite 3 pysyvien vastaavien hyödykkeiden tiedot)
(Liite 3/203 §, liite 6 leasingvastuut)

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Valtuusto, Hyvinvointialue (30.6.2022 mennessä)

 

KV 04.10.2022 § 46  

107/00.01.01.03/2022  

 

 

 

Oheismateriaalina liite 2 siirtyvät sopimukset, liite 3 pysyvien vastaavien hyödykkeiden tiedot, liite 6 leasingvastuut.

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee hyvinvointialueelle annettavat päivitetyt asiakirjat tiedoksi. 

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa