Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.04.2024/Pykälä 95

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuusijärvenperä-Uurasjärven ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä Isojärven kämppä 936-406-20-49 ja Kämpänranta 936-406-20-48, ehdotusvaihe

 

KH 11.09.2023 § 260 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on 11.9.2023 Kuusijärvenperä-Uurasjärven ranta-asemakaavamuutoksen koskien käynnistäminen kiinteistöjä 936-406-20-49 ja 936-406-20-48. Jos kaupunginhallitus päättää käynnistää kaavamuutoksen laatimisen, käsittelyssä on samassa kokouksessa kaavamuutoksen vireilletulo- ja ja osallistumis -ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen esille laittaminen.

 

Kyseessä on vanha alun perin Metsa-Serlan laadituttama rantakaava vuodelta 1990. Kaava-alue sijoittuu Isojärven eteläpäähän. Kaavassa osoitetut rakennuspaikat ovat ainoat eteläosassa järveä. Alueella on jo pitkään ollut lomarakennus/ metsäkämppä piharakennuksineen. Päärakennus on palanut 1990 luvulla. Rakentunut rakennuspaikka sijoittuu korkeammalle ja kovemmalle maapohjalle.

 

Rantakaavassa rakennuspaikolle osoitettu rakennusoikeuden määrä on pieni. Kiinteistöjen/ lomarakennuspaikkojen omistaja haluaa rakentaa kaavan rakennusoikeutta isomman lomarakennuksen.

 

Kaavamuutoksella yhdistetään kaksi lomarakennuspaikkaa ja tälle yhdelle rakennuspaikalle osoitetaan isompi rakennusoikeus. Samalla rauhoitetaan rakentumattoman rakennuspaikan alue ja se osoitetaan maa -ja metsätalousalueeksi jolla rakentaminen on kielletty. Käytännössä rakennuspaikkojen lukumäärä vähenee kahdesta yhteen ja rakennusoikeus keskitetään jo valmiiksi rakentuneelle paikalle.

 

Kiinteistöllä on pidetty luontokatselmus 17.5.2023 luontokartoittaja (EAT) Kristiina Peltomaan toimesta. Alueelle tehdyssä katselmuksessa ei havaittu lain ja direktiivien suojelemia lajeja, luontotyyppejä tai elinympäristöjä. Katselmuspöytäkirja on liitetty osaksi kaavaselostusta.

 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta vastaa Kaavoitus ja Arkkitehtitoimisto Mattila Oy, jonka tulee toimittaa lopulliset, kaupunginvaltuuston hyväksymät ranta-asemakaavan muutoskartat merkintöineen ja määräyksineen Virtain kaupungille dwg- ja pdf-tiedostoina. Kaavakarttojen mittakaavan tulee olla 1:2000. Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee toimittaa word- ja pdf-tiedostoina ja muu aineisto vähintään pdf-tiedostoina.

 

Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään hakijalta Virtain kaupunginvaltuuston 16.5.2011 § 38 hyväksymän ranta-asemakaavan käsittelytaksan mukaiset maksut. Eri viranomaisten vaatimat lisäselvitykset laadituttaa hakija omalla kustannuksellaan.

 

Liitteenä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineisto.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa Kuusijärvenperä-Uurasjärven ranta-asemakaavan muutosluonnoksen, osallistumis -ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston koskien kiinteistöjä 936-406-20-49 ja 936-406-20-48 julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää pyytää ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Virtain kaupungin teknisten palvelujen ja lupapalvelulautakunnalta.

Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, ranta-asemakaavan muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin omilla internet-sivuilla. Lähimpiä maanomistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/260 § kaavaselostus)
(Liite 2/260 § osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
(Liite 3/260 § kaavakartta ja -määräykset)

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kaavoitus ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

 ----------------------

 Kuulutus

 Lausunnot

 

KH 02.04.2024 § 95  

283/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Kuusijärvenperä-Uurasjärven ranta-asemakaavan muutos koskien kiinteistöjä 936-406-20-49 ja 936-406-20-48 on ollut MRL 62 §:n ja 30 §:n mukaisesti nähtävillä luonnoksena 21.9.- 20.10.2023 välisen ajan.

 

Kaavan valmisteluvaiheen asiakirjoista ovat Virtain kaupungin lupapalveluiden lautakunta, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys antaneet lausunnon.

 

Pirkanmaan Ely-keskus ja Pirkanmaanliitto ja eivät antaneet lausuntoa, mutta kommentoivat kaavamateriaalia huomioin.

 

Pirkanmaan maakuntamuseo ilmoitti, että mikäli kaavahanke etenee esitettyjen periaatteiden mukaisesti, siltä ei ole välttämätöntä pyytää ehdotusvaiheessa lausuntoa. Saatujen lausuntojen ja kommenttien perusteella kaavamateriaalia on päivitetty. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastine.

 

Esityslistan oheismateriaalit:

 

  • Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
  • Kaavakartta- ja määräykset
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaselostus

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja aset­taa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen  nähtäville  MRL  65  §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi sekä pyytää sii­tä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaupunginhallitus päättää pyytää ranta-asemakaavaehdotuksesta lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Virtain kaupungin teknisten palvelujen lautakunnalta ja lupapalvelulautakunnalta.

Kaupunginhallitus päättää asettaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä ja ilmoittaa nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin omilla internet-sivuilla. Lähimpiä maanomistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli asiantuntijana läsnä Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

(Liite 5/95 § Kaavaluonnoksesta saadut lausunot ja niihin laaditut vastineet)
(Liite 6/95 § Ehdotus; kaavakartta ja -määräykset, Isojärvi)
(Liite 7/95 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ehdotusvaihe)
(Liite 8/95 § Kaavaselostus, ehdotusvaihe)

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi  

 

Jakelu Kaavoitus ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

 ----------------------

 Kuulutus

 Lausunnot


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa