Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.04.2024/Pykälä 94

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Rantasen ranta-asemakaavan muutos 2 koskien kiinteistöjä Harrila 936-409-7-396 ja osaa Santalehto 936-409-7-403 / ehdotusvaihe

 

KH 09.10.2023 § 288 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on 9.10.2023 Rantasen ranta-asemakaavamuutoksen käynnistäminen koskien kiinteistöjä 936-409-7-396 ja 936-409-7-403. Jos kaupunginhallitus päättää käynnistää kaavamuutoksen laatimisen, käsittelyssä on samassa kokouksessa kaavamuutoksen vireilletulo- ja ja osallistumis -ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen esille laittaminen.

 

Kyseessä on vanha rantakaava vuodelta 1988. Kaava-alue sijoittuu Vermasjärven eteläpäähän, Jussilan lahteen. Kaavamuutoksen kohteena olevat kaavatontit ovat samaa korttelia aiemmin muutetun kaavatontin kanssa. Muutoksella yhdenmukaistetaan alkuperäisen kaava-alueen rakennusoikeudet. Kaikki rakennuspaikat ovat ennestään rakentuneita.

 

Rantakaavassa rakennuspaikolle osoitettu rakennusoikeuden määrä on pieni. Kiinteistöjen/ lomarakennuspaikkojen omistajat kulkevat pitkältä matkalta loma-asunnolleen ja viettävät pitkiä aikoja loma-asunnollaan. Kiinteistöjen omistajat haluavat rakentaa kaavan rakennusoikeutta isommat lomarakennukset.

 

Kaava-alueen länsipuolella on kaavamuutoksella yhdistetty kaksi saman kaavan lomarakennuspaikkaa yhdeksi ja myöhemmin se on poikkeamisluvalle muutettu vakituisen asumisen rakennuspaikaksi.

 

Kaavamuutoksella on aiemmin vuonna 2008 länsipuolella olevalle rakennuspaikalle osoitettu yhteenlasketuksi kerrosalaksi 275 k-m2, jonka lisäksi saa rakentaa lämmittämättömän 30 k-m2 suuruisen talousrakennuksen. Maanomistajien tasapuoliseen kohteluun perustuen on nyt kaavamuutoksen alaisille rakennuspaikoille osoitettavissa rakennusoikeutta 140 k-m2 + lämmittämättömiä rakennuksille 15 k-m2.

 

Kiinteistöllä on pidetty luontokatselmus 17.5.2023 luontokartoittaja (EAT) Kristiina Peltomaan toimesta. Alueelle tehdyssä katselmuksessa ei havaittu lain ja direktiivien suojelemia lajeja, luontotyyppejä tai elinympäristöjä. Katselmuspöytäkirja on liitetty osaksi kaavaselostusta.

 

Ranta-asemakaavan muutoksen laadinnasta vastaa Kaavoitus ja Arkkitehtitoimisto Mattila Oy, jonka tulee toimittaa lopulliset, kaupunginvaltuuston hyväksymät ranta-asemakaavan muutoskartat merkintöineen ja määräyksineen Virtain kaupungille dwg- ja pdf-tiedostoina. Kaavakarttojen mittakaavan tulee olla 1:2000. Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee toimittaa word- ja pdf-tiedostoina ja muu aineisto vähintään pdf-tiedostoina.

 

Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään hakijalta Virtain kaupunginvaltuuston 16.5.2011 § 38 hyväksymän ranta-asemakaavan käsittelytaksan mukaiset maksut. Eri viranomaisten vaatimat lisäselvitykset laadituttaa hakija omalla kustannuksellaan.

 

 

 

Liitteenä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineisto.

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa Rantasen ranta-asemakaavan muutosluonnoksen, osallistumis -ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston koskien kiinteistöjä 936-409-7-396 ja 936-409-7-403 julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää pyytää ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Virtain kaupungin teknisten palvelujen lautakunnalta ja lupapalvelulautakunnalta.

Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, ranta-asemakaavan muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin omilla internet-sivuilla. Lähimpiä maanomistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli asiantuntijana läsnä Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

(Liite 1/288 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
(Liite 2/288 § Kaavaselostus)
(Liite 3/288 § Kavakartta ja -määräykset)

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kaavoitus ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

 ---------------------

 ----------------------------------

 Kuulutus

 Lausunnot

 

KH 02.04.2024 § 94  

315/10.02.03/2023  

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Rantasen ranta-asemakaavan muutos 2 koskien kiinteistöjä 936-409-7-396 ja 936-409-7-403 on ollut MRL 62 §:n ja 30 §:n mukaisesti nähtävillä luonnoksena 19.10.- 17.11.2023 välisen ajan.

 

Kaavan valmisteluvaiheen asiakirjoista ovat Virtain kaupungin lupapalveluiden lautakunta, Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunta, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys antaneet lausunnon.

 

Pirkanmaan Ely-keskus ja Pirkanmaanliitto ja eivät antaneet lausuntoa, mutta kommentoivat kaavamateriaalia huomioin.

 

Saatujen lausuntojen ja kommenttien perusteella kaavamateriaalia on päivitetty. Lausuntoihin ja muistutuksiin on laadittu vastine.

 

Esityslistan oheismateriaalit:

 

Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet

Kaavakartta- ja määräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja aset­taa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen  nähtäville  MRL  65  §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi sekä pyytää sii­tä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.

Kaupunginhallitus päättää pyytää ranta-asemakaavaehdotuksesta lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Virtain kaupungin teknisten palvelujen lautakunnalta ja lupapalvelulautakunnalta.

Kaupunginhallitus päättää asettaa ranta-asemakaavan muutosehdotuksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä ja ilmoittaa nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin omilla internet-sivuilla. Lähimpiä maanomistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/94 § Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja niihin laaditut vastineet)
(Liite 2/94 § Ehdotus, kaavakartta ja -määräykset)
(Liite 3/94 § Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ehdotusvaihe)
(Liite 4/94 § Kaavaselostus, ehdotusvaihe)

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli asiantuntijana läsnä Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kaavoitus ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

 ---------------------

 ----------------------------------

 Kuulutus

 Lausunnot

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa