Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutos koskien kiinteistöä 936-409-27-16 ja osaa kiinteistöä 936-409-27-14

 

KH 08.12.2022 § 326 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö

 

------------------------- ovat tehneet esityksen Virtain kaupungin keskustaajaman osayleiskaavan muuttamisesta omistamallaan määrä-alalla 936-409-27-14M602 ja kiinteistöllä 936-409-27-14. Rakennuspaikaksi on tarkoitus muodostaa n. 0,68ha määrä-ala Rajaniemi nimisestä tilasta 936-409-27-14. Kaavamuutosalue  n.1,03ha käsittää Virtain keskustaajaman osayleiskaavan mukaiset RA-1 tontit 2kpl,sekä vähäisissä määrin virkistysaluetta Puttosjärven rannalla. Tontit ovat rakentumattomia.

 

Hakemuksen liitteenä on Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutoksen kaavaluonnos määräyksineen,kaavaselostus sekä osallistumis ja arviointisuunnitelma.

 

Kaavamuutoksella pyritään muodostamaan määräalan kahdesta RA-1 tontista yksi rakennuspaikka  ja osoittamaan se maaseutumaisten pientalojen alueeksi AOM. Kaavamuutoksen seurauksena myös ympäröivän virkistysalueen määrä hiukan kasvaa jonka seurauksena muutosalue koskee myös kiinteistöä 936-409-27-14. Määräalasta  ja AOM- tunnuksella osoitetusta alueesta ylijäävä RA-1 tonttien osuus merkitään tässä yhteydessä  kaavamuutoksen yhteydessä lähivirkistysalueeksi VL. Rakentamisesta vapaa rannanalue hiukan kasvaa muutoksen seurauksena.

 

Suunnittelualue on rakentamatonta metsämaastoa.Idässä suunnittelualue rajautuu Puttosenjärveen ja lännessä ja pohjoisessa osayleiskaavan erillispientalojen alueeseen

 

Suunnittelualue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja sekä virkistysalueeksi.

 

Suunnitellun AOM-tontin rakennusoikeudet ja muut määräykset ovat yhtenevät keskustaajaman voimassa olevan osayleiskaavan kanssa.

 

Osayleiskaava muutoksen laadinnasta vastaa Nosto Consulting Oy ja vastuullisena laatijana toimii dip.isn Pasi Lappalainen. Kaavoituksen valmistuttua tulee toimittaa lopulliset kaupunginvaltuuston hyväksymät osayleiskaavan muutoskartat merikintöineen ja määräyksineen Virtain kaupungille dwg- ja pdf-tiedostoina. Kaavakarttojen mittakaava tulee olla 1:10000. Kaavaselostus sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelma tulee toimittaa word-ja pdf-tiedostoina ja muu aineisto vähintään pdf-tiedostoina.

 

Maanomistaja sitoutuu vastaamaan kaikista osayleiskaavamuutoksen aiheuttamista laadinta ja selvityskustannuksista ja pyytää kaupunkia hoitamaan osayleiskaavan vireille tulosta kuuluttamisen ja osallisten kuulemisen

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Virtain keskustaajaman osayleiskaavanmuutoksen koskien määrä-alaa 936-409-27-14M602 ja osaa kiinteistöstä 936-409-27-14 ja hyväksyy kaavan laatijaksi Nosto Consulting Oy:n. Kaavan laadinnasta vastaa dipl.ins.Pasi Lappalainen.

Kaupunginhallitus päättää asettaa Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutosluonnoksen, osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston koskien määrä-alaa 936-409-27-14M602 ja osaa kiinteistöä 936-409-27-14 julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää pyytää Virtain keskustaajaman osayleiskaavamuutosluonnoksesta lausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä, Virtain kaupungin teknisten palvelujen ja lupapalvelulautakunnalta sekä kiinteistön 936-409-27-14 omistajalta.

Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä sekä kaupungin omilla internet-sivuilla.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

(Liite 1/326 § kaavakartta, kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavakartta ja määräykset)

 

Lisätietoja Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu -------------------------

 Nosto Consulting Oy Pasi Lappalainen

 Lausunnot

 Kuulutus

 

KH 27.03.2023 § 92 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutos koskien määrä-alaa 936-409-27-14M602 ja osaa kiinteistöstä 936-409-27-14 on ollut nähtävänä luonnoksena osallistumis ja arviointisuunnitelman kanssa MRL 62§ ja MRA 30§ mukaisesti 15.12.2022-18.1.2023. Kaavaluonnoksesta saatiin 3 lausuntoa.

 

Kaavanlaatija on laatinut lausunnossa esitettyihin asioihin vastineet.

 

Saatujen lausuntojen perusteella on kaavamateriaaliin tehty muutoksia ja tarkennuksia. Kaavakarttaan ja määräyksiin on lisätty vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen raja pv/s. Kaavaselostusta on päivitetty.

 

Ely-keskus on erikseen lausunnossaan edellyttänyt lausuntojen pyytämistä kaavaehdotusvaiheessa kaupungin vesihuoltolaitokselta, Virtain vesiosuuskunnalta, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.

 

 

Esityslistan oheismateriaalit:

  • Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet
  • Kaavakartta- ja määräykset
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaselostus

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja asettaa Keskustaajaman osayleiskaavan muutosehdotuksen  nähtäville  MRL  65  §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä MRA 20 §:n mukaiset lausunnot.

Lausunnot pyydetään luonnosvaiheessa mainittujen tahojen lisäksi myös kaupungin vesihuoltolaitokselta, Virtain vesiosuuskunnalta, kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
(Liitteet 1/92 § kaavakartta, 2/92 § kaavaselostus, 3/92 § osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4/92 § kaavakartta ja määräykset)

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli läsnä asiantuntijana Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu -------------------------

 Nosto Consulting Oy Pasi Lappalainen

 Lausunnot

 Kuulutus

 

KH 09.10.2023 § 289 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutos on tullut vireille 8.12.2022. Kaavoituksen aikana on kaavoitukseen kohteena olleesta määrä-alasta 936-409-27-M602 muodostunut kiinteistö 936-409-27-16. Virtain keskustaajaman osayleiskaavan muutos koskien kiinteistöä 936-409-27-16 ja osaa kiinteistöstä 936-409-27-14 on ollut nähtävänä ehdotuksena MRL 65§ ja MRA 19§ mukaisesti 6.4.2023-11.5.2023 ja pyytänyt siitä MRA 20§ mukaiset lausunnot. Kaavaehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa.

 

ELY-keskus katsoo edelleen, että aluetta on sijaintinsa vuoksi pidettävä

asemakaava-alueiden lievealueena, jossa rakentamisen tulee perustua

asemakaavaan. Määräys yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan

perusteena ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää

asemakaavan laatimista.

 

Kaavaselostusta on täydennetty pohjavesialueen ja

kaukosuojavyöhykkeen tietojen osalta lausunnossa edellytetyllä tavalla.

Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeen raja ja määräys on merkitty

kaavakartalle asianmukaisesti.

 

Pohjavesialueen osalta kaavakartalla ja selostuksessa on vielä tarpeen

täsmentää, että kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Puttosharjun

pohjavesialueelle ja pohjavettä koskevat määräykset koskettavat koko

kaava-aluetta.

 

 

Maakuntamuseolla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

 

 

Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa nähtäville asetetusta kaavaehdotuksesta.

 

 

Keurusselän ympäristön ja terveydensuojelu lausuu seuraavaa; Kaavamuutoksen alue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle (Puttosharjun 1-luokan pohjavesialue). Virtain kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty, että pohjavesialueella ei maaperään saa johtaa puhdistettujakaan jätevesiä, vaan ne on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. Alue sijoittuu lounaisnurkastaan myös Puttosharjun pohjavesialueen kaukosuojavyöhykkeelle. Suojavyöhykkeellä ei saa suorittaa sellaista toimintaa, joka johdosta veden laatuun haitallisesti vaikuttavaa ainetta voi päästä pohjaveteen tai joka vahingollisella tavalla voi huonontaa vedenottamostasaatavan veden laatua.

 

Suunnittelualue ei kuulu vesihuoltolain mukaisesti hyväksyttyyn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen jätevesiviemärin osalta. Alueelle on kuitenkin hyväksytty toiminta-alue vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin.

 

Suunniteltaessa tulee varmistua talouksien mahdollisuuksista saada käyttöönsä talousveden laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä saattaa kiinteistöt kunnalliseen jätevedenkäsittelyn piiriin, johon on syytä myös ohjata kaavassa.

 

On myös syytä huomioida asutuksen ja asutukselle haittaa aiheuttavien toimintojen kuten vilkkaiden liikenneväylien ja teollisuuden sijoittuminen riittävän etäälle toisistaan

 

 

Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta lausuu seuraavaa; Virtain kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemärin toiminta-alue on päätetty

kaupunginvaltuustossa 21.6.2010 § 36, eikä jätevesiviemäröinnin toiminta-alue ulotu kaavamuutoksen alueelle. Puhtaan veden osalta alue on Virtain vesiosuuskunnan toiminta-alueella.

 

Alue sijaitsee Puttosharjun 1-luokan pohjavesialueella. Virtain kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueella jätevedet on käsiteltävä siten, että ne eivät pääse pohjaveteen.

 

 

Virtain kaupungin teknistenpalveluiden lautakunta lausuu seuraavaa: Alueella on olemassa oleva viemäriverkosto, johon liittyminen on helposti toteutettavissa.

 

Keskustaajaman osayleiskaavan muutoksessa ei ole huomautettavaa.

 

 

 

Virtain vesiosuuskunta lausuu seuraavaa:

 

Kaavoitettu alue sijaitsee pohjavesialueella ja osittain vedenottamon kaukosuojavyöhykealueella. Puttosen vedenottamokaivo sijaitsee noin 620m päässä kaavoitetusta alueesta. Rakennuslupaa myönnettäessä tulee pohjaveden pilaantumisvaara huomioida.

 

Virtain vesiosuuskunta katsoo, että kaavamuutoksella

muodostettava yksi pientalon rakennuspaikka alkuperäisen kahden rakennuspaikan sijaan ei vaaranna pohjavettä.

 

Vedenjakelu alueelle on järjestettävä Puttosjärventien

varteen rakennetusta jakeluvesijohdosta haaroittamalla.

 

Virtain vesiosuuskunnalla ei ole muuta huomautettavaa

esitettyyn kaavaehdotukseen.

 

 

Suomenluonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys lausuu seuraavaa:

 

Yhdistyksen mielestä on surkuhupaisaa, että asian ratkaisemiseksi on päädytty laatimaan osayleiskaavamuutos koskien vain 1,03 hehtaarin alaa. Yleiskaava ei ole sovelias työkalu kohteeseen, jossa tarvittaisiin yksityiskohtaisempaa rakentamisen ohjausta. Kohde sijaitsee aivan

Pirkanmaan maakuntakaavan taajamatoimintoihin osoitetun alueen vieressä, joka myös osaltaan puoltaisi kohteen asemakaavatason tarkastelua.

 

Alueidenkäyttölain 44 §:n mukaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan perusteella voidaan myöntää rakennuslupa suoraan, mikäli yleiskaavassa on siten määrätty (että yleiskaavaa voidaan käyttää rakentamisluvan perusteena). Samassa pykälässä todetaan myös että ''Määräys

ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista.'' Yhdistyksen mielestä tässä tapauksessa, jossa yleiskaavan kaksi loma-asumiseen osoitettua rakennuspaikkaa muutetaan yhdeksi vakituisen asumisen paikaksi, maankäytön ohjaustarve

edellyttäisi asemakaavan laatimista.

 

Muutoksen kohdekiinteistö sijaitsee Puttosenjärven rannan niemellä, joten näkymäalue tulevaan rakennukseen tulee olemaan suhteellisen laaja. Osayleiskaavan yleismääräysten mukaan ''Uudis -, laajennus- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan. Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus.'' Määräys on väljä ja mahdollistaa monenlaisen käytännön tulkinnan. Kun kyse on vakituisen asuinpaikan osoittamisesta, tulisi määräysten olla selkeitä ja täsmällisiä, eli määräyksiä kuten sanan

varsinainen tarkoitus kuuluu.

 

On myös kysyttävä, toteutuuko tässä maanomistajien tasapuolinen kohtelu? Kaavamuutos vastaa poikkeamislupaa, koska kohdistuu vain yhteen rakennuspaikkaan. Hallinto-oikeus on monissa poikkeamislupapäätösten kumoamisperusteluissaan nostanut maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen yhdeksi tärkeimmistä.

Ehdotuksessa ei ole esitetty kiinteistön kulkuväylän sijaintia, vaan sekin on osayleiskaavan yleismääräysten varassa: ''Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle. Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti tapahtua samasta liittymästä. Yleisistä teistä vastaavan viranomaisen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta. '' Kun kyse on todella

pienestä alueesta koko osayleiskaavakartan alueella, olisi perusteltua osoittaa kulkureitin sijainti jo kuulemisvaiheessa. Kun ratkaisuna osayleiskaavan muuttamiseen päädyttiin, olisi ollut tarkoituksenmukaista rajata tarkastelualue koskemaan Puttosenjärven ranta-alueita laajemmin. Koska alue on pohjavesialuetta, voisi pohjaveden laadun säilyttämistä turvata laajemmilla VL-alueilla, jopa VL/s-alueilla. Koko Puttosen alue on suosittua virkistysaluetta jota halkovat lukuisat polut. Maisemoimatta jätetty vanha soranottoalue on jo sinällään riski pohjavesivarannolle,

kunttakerroksen ja metsäpeitteen suojiin pohjavedellä on paremmat mahdollisuudet säilyä laadultaan ensiluokkaisena. Kaavoituksen keinoin asiaa voisi edesauttaa oleellisesti.

 

Luontoselvitys on selostuksen mukaan tehty vuonna 2011, joten se on vanhentunut. Luontoselvitysten vaatimustaso on kasvanut ja luotettavuus parantunut, joten olisi suotavaa tehdä luontoselvitys uudelleen nykyohjeistusten mukaisesti. Kaavaselostuksessa ei ole arvioitu muutoksen vaikutusta Puttosenjärven vedenlaatuun ja eliöstöön. Vakituinen asuminen aiheuttaa lähtökohtaisesti suuremmat vaikutukset kuin loma-asuminen.Ei pidä aliarvioida muutoksen vaikutusta myöskään lähialueiden asukkaiden virkistäytymiseen, sillä Puttosenjärvessä käydään uimassa ja muutoksen myötä paikan tunnelma muuttuu, yksityisyyden tunne häviää.

 

Yhteenveto

Yhdistyksen mielestä kyseessä oleva alueratkaisu tulisi

toteuttaa asemakaavoituksella, joka mahdollistaa tarkemmat määräykset rakennuksen sijainnin, koon ja materiaalienkin suhteen. Asemakaavallinen tarkastelu tulee ulottaa laajemmalle alueelle kuin yhtä tonttia koskevalle.

Tiealue tulee määritellä kaavassa. Luontoselvityksen tulee olla ajantasainen ja muutoksen vaikutukset Puttosenjärveen täytyy arvioida asianmukaisesti.

 

Virtain seurakunnan kirkkoneuvosto on antanut kokouksessaan 20.12.2022 kaavamuutoksen luonnosvaiheen lausunnon, ettei sillä ole huomautettavaa kaavamuutosesityksestä.

 

Virtain seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.4.2023 § 47 keskustellut asiasta ja todennut,että kirkkoneuvosto haluaa lausua osayleiskaavaehdotukseen lisäyksenä, että kaavamuutoksen valmistelussa tulee ottaa huomioon sen vaikutukset kaupungin elinvoimaisuuteen ja myönteisellä suhtautumisella viedä hanketta eteenpäin, kun saadaan perheitä asettumaan ja rakentamaan Virroille. Lisäksi todetaan, että kahdesta RA-1 tontista muodostetaan vain yksi rakennuspaikka yhdelle pientalolle.Tällöin tilanteesta aiheutuu ympäristörasitteita vähemmän. Huomioon tulee myös ottaa, että virkistysalueen määrä tuolla alueella kaavamuutoksen seurauksena kasvaa. Alue on suosittua ulkoilualuetta.

 

Kaavanlaatija on laatinut lausunnossa esitettyihin asioihin vastineet.

 

Saatujen lausuntojen perusteella on kaavamateriaaliin tehty muutoksia ja tarkennuksia. Kaavaselostusta on näiden osalta päivitetty.

 

MRL 35 §:n mukaan yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Virtain kaupunki on katsonut, että suunnittelualue muodostaa tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden

 

Osayleiskaavan muutos on laadittu niin, että sitä voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakennusluvan myöntämiseen ranta-alueella.

Suunnittelualueen ja sen lähialueiden asemakaavoituksen käynnistäminen ja tarkoituksenmukaisuus ovat Virtain kaupungin harkittavissa. Osayleiskaavamuutos ei poista mahdollisuutta alueen myöhempään asemakaavoitukseen, eikä laadinnassa oleva osayleiskaavan muutos myöskään vaikeuta alueen asemakaavoitusta.

 

Määräysten on katsottu olevan tarkoituksenmukaisia kaavamuutoksen laajuus ja sijainti huomioiden. Kaavamuutoksen ei ole katsottu olevan ristiriidassa maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Kahden rakentamattoman loma-asunnon rakennuspaikan muuttamisen yhdeksi ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi ei katsota asettavan maanomistajia haitallisesti keskenään erivertaiseen asemaan.

 

Yleiskaavatasolla ei tyypillisesti ole osoitettu ajoyhteyksiä yksittäisille rakennuspaikoille. Kaavaluonnoksen vastineessa (kaavaselostuksen liite 4) on esitetty karttakopio kiinteistötoimituksen yhteydessä perustetusta kulkuyhteysrasitteesta, johon myös lausunnon antajan on ollut mahdollista tutustua.

 

Kaavaehdotuksessa osoitetun alueen on katsottu muodostavan tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, eikä kaavamuutoksella heikennetä pohjavesien laatua.

 

Taustamateriaalina on käytetty edellisen osayleiskaavatyön yhteydessä vuonna 2011 laadittua luontoselvitystä. Pelkkään vuosilukuun tukeutuen luontoselvityksen ei voida tulkita olevan vanhentunut. Kaava-alueen tai sen

välittömän lähistön maankäyttö tai maaston luonne ei ole erityisesti muuttunut luontoselvityksen laatimisen jälkeen niin, että alueella voitaisiin olettaa olevan aikaisemmasta luontoselvityksestä erityisesti poikkeavia

luontoarvoja. Täten luontoselvityksen ei ole katsottu olevan vanhentunut. Alueelta on kuitenkin laadittu luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 22.8.2023. Selvitys on selostuksen liitteenä 5. Selvityksessä alueelta ei havaittu maankäytöllisesti huomioitavia luontoarvoja.

 

Kaavamuutosta on syytä nimenomaan tarkastella suhteessa voimassa olevaan kaavaan, jossa alue on osoitettu kahden loma-asunnon rakennuspaikaksi. Käsillä olevassa kaavamuutoksessa nämä kaksi loma-asunnon rakennuspaikkaa on osoitettu yhdeksi asuinpientalon rakennuspaikaksi sekä lähivirkistysalueeksi, ja alueen sallittu kokonaisrakennusoikeus sekä rakennusten kokonaislukumäärä pienenevät. Täten kaavalla ei voida arvioida olevan kahden loma-asuntokokonaisuuden rakentumista merkittävämpiä vaikutuksia esimerkiksi virkistäytymisen tai Puttosenjärven vedenlaadun ja eliöstön kannalta.

 

Virtain Keskustaajaman osayleiskaavaan ehdotusvaiheessa tehdyt muutokset eivät ole niin merkittäviä, että ne edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville kaavaehdotuksena. Tehdyt muutokset eivät myöskään vaikuta heikentävästi ympäristöön tai naapuruston etuun tai oikeuteen.

 

Kaavamuutos muodostaa Puttosenjärven rannoille yhtenäisemmän kokonaisuuden. Tässä ratkaisussa järven ainoat lomarakennuspaikat poistuvat ja niistä muodostetaan yksi vakituisen asumisen tontti. Muut Puttosjärven rannalle osoitetut kiinteistöt ovat osayleiskaavassa tunnuksille AP ja AOM eli ovat vakituiseen asumiseen tarkoitettuja. Nykyiset osoitetut lomarakennuspaikat eivät siis sovi olemassaolevaan kokonaisuuteen, eivätkä muodosta sellaisenaan myöskään yhtenäistä tarkoituksen mukaista kaavoituksellista kokonaisuutta muiden rakennuspaikkojen kanssa.

 

Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja pohjaveteen ovat merkittävästi pienemmät kuin nykyisellä kaavaratkaisulla toteutuessaan. Kyseinen kaavamuutos ei myöskään poista mahdollisuutta asemakaavoittaa aluetta tulevaisuudessa.

 

Kaavamuutoksen tarkoitus on pitää alue mahdollisimman luonnonmukaisena ottaen huomioon, että kyseessä on kuitenkin nykyisessä kaavassakin rakentamiseen osoitettu alue.

 

Kahdesta lomarakennuspaikasta paikasta muodostetaan yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka ja muutoksen seurauksena myös ympärillä olevan virkistysalueen pinta-ala entisestään kasvaa. Kahden rakennuspaikan sijasta jätteet ja jätevedet käsitellään yhden tontin osalta. Tontille tuleva liikenne ja kiinteistöllä muodostuvien hulevesien voidaan arvioida olevan myös huomattavasti pienemmät. Myös yleiset vaikutukset ympäristöön,naapurustoon ja vesistöön ovat huomattavasti pienemmät, kuin nykyisellä kahdella loma-asuntotontilla toteutuessaan.

 

Kaavamuutos muodostaa Puttosenjärven rannoille huomattavasti yhtenäisemmän ja tarkoituksenmukaisemman kaavoituksellisen kokonaisuuden.

 

Esityslistan liitemateriaalit:

.  Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet

.  Kaavakartta- ja määräykset

.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

.  Kaavaselostus

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Virtain keskustaajaman osayleiskaava muutoksen koskien muodostunutta kiinteistöä 936-409-27-16 ja osaa kiinteistöstä 936-409-27-14 ja siihen saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen laaditut vastineet.

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Virtain keskustaajaman osayleiskaavamuutoksen esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli asianuntijana läsnä Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

(Liite 4/289 § Kaavakartta)
(Liite 5/289 § Kaavaselostus liitteineen (Selostuksen liitteet 1-7 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lausunnot, vastineet luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys))

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu -------------------------

 Nosto Consulting Oy Pasi Lappalainen

 viranomaistahot

 Valtuusto

 

KV 23.10.2023 § 66  

620/10.02.02/2022  

 

 

Liitemateriaalit:

.  Saadut lausunnot, mielipiteet ja niihin laaditut vastineet

.  Kaavakartta- ja määräykset

.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

.  Kaavaselostus

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Virtain keskustaajaman osayleiskaavamuutoksen esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 2/66 § Kaavakartta)
(Liite 3/66 § Kaavaselostus liitteineen (Selostuksen liitteet 1-7 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lausunnot, vastineet luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys))

Valtuutettu Markus Koro ei osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (kuntalaki 97.1 §, hallintolaki 28 § 2 mom. kohta 1. asianosaisen läheinen)

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Täytäntöönpano MRL mukaisesti


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa