Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.04.2023/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Myyränkankaan tuulivoimaosayleiskaavan rakennuskieltoalue

 

KH 17.04.2023 § 116  

73/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Yleiskaavoituksen käynnistäminen mahdollistaa rakennuskiellon asettamisen kaavoitettavalle alueelle kaavaprosessin ajaksi (MRL 38§), jotta kaavaprosessin aikana kaava-alueelle ei käynnistyisi kaavoitusta haittaavaa rakentamista. Tuulivoimayleiskaavoituksessa rakennuskieltojen asettaminen on tavanomainen menettely erityisesti laajoissa hankkeissa, joissa kaavoitettavalle alueelle sijoittuu määrällisesti paljon eri maanomistajatahoja. Virtain kaupungin hallintosäännön mukaisesti rakennuskiellon asettamisen toimivalta on kaupunginhallituksella, joka voi myös päätöksellään kumota tai muuttaa rakennuskieltopäätöksen. Rakennuskiellosta voi hakea poikkeamislupaa MRL 171 §:n mukaisesti.

 

Pirkanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueita tv1 koskee jo maankäyttö ja rakennuslain 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Koska Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan alue poikkeaa kuitenkin osin maakuntakaavan tuulivoima-aluevarauksesta, rakennuskiellon määrääminen erillisellä päätöksellä on perusteltua.

 

Virtain kaupungissa uusia tuulivoimahankealueita käsitellään tasavertaisesti rakennuskiellon asettamisen osalta eli kaikki uudet hankealueet asetetaan rakennuskieltoon kaavoitusprosessin ajaksi. Mikäli tuulivoimayleiskaavoitus keskeytyy tai hankealue muuttuu oleellisesti kaavaprosessin aikana, kunnanhallitus voi tarvittaessa muuttaa tai kumota rakennuskieltopäätöksen. Tuulivoimayleiskaavoitettaville alueille ei määrätä samalla 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

 

Rakennuskiellon asettaminen perustuu MRL 38 §:n säädökseen:

 

"MRL 38 § Kiellot yleiskaavaa laadittaessa

Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. (21.4.2017/230)

Jos kunta on määrännyt 1 momentissa tarkoitetun rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen, ne ovat voimassa myös alueella, jolle on hyväksytty yleiskaava tai yleiskaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman."

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus 1.     päättää asettaa rakennuskiellon MRL 38 §:n perusteella karttaliitteen mukaiselle Myyränkankaan tuulivoimapuiston yleiskaavoitettavalle alueelle. Rakennuskieltopäätös ei sisällä 128 §:ssä tarkoitettua toimenpiderajoitusta.
2.     päättää samalla, että rakennuskielto tulee voimaan MRL 202 § tarkoittamalla tavalla ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. MRL 38 §:n mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Pirjo Ala-Kaarre esitti, että MRL 38 §:n mukaista rakennuskieltoa ei aseteta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen.

(Liite 1/116 § Myyränkangas karttaliite)

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli läsnä asiantuntijana Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan. Jarmo Vehmas saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17.38.

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kuulutus, kaavoitus- ja kehittämispäällikkö, rakennusvalvonta


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa