Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.02.2023/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaavoitusaloite tuulivoima osayleiskaavan käynnistämiseksi Virtain Vermassalon alueella

 

KH 13.02.2023 § 47  

628/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy on jättänyt Virtain kaupungille 26.10.2022 hakemuksen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen aloittamisesta Vermassalon alueella.

 

Osayleiskaava laadittaisiin oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana (MRL 44 §, 77a § ja 77b §), jolloin kunta voi myöntää rakennusluvat osayleiskaavan perusteella.

 

Vermasalon tuulivoimahankkeen suunnittelualue ja tuleva osayleiskaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan Virtain kaupungin alueelle.

 

Suunnitellulla alueella on 8.6.2017 voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka on pääosin osoitettu tuulivoima alueeksi tv. Muita merkintöjä suunnitellulla alueella tällä kohtaa maakuntakaavassa on turvetuotannon kannalta tärkeä alue Eot ja em5, män hetkisen aluerajauksen sisällä myös turvetuotantoon liittyvä valuma-alue tu , muutama pohjavesialue ja luonnonmonimuotoisuuden ydinalueen rajaus pohjoisosalla.

 

Suunnitellun alueen alustava pinta-ala on n. 4690 ha. Vermassalon tuulivoimahankkeen kaava-alue on pääasiassa talousmetsää ja turvetuotantoaluetta, joka on pääsosin yhden yksityisen maanomistajan (Finsilva Oyj) omistuksessa. Osayleiskaava-alueen rajausta tarkennetaan tarvittaessa kaavaprosessin aikana.

 

Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset Finsilva Oyj:n kanssa ja Vermassalon tuulivoimahankkeessa tuulivoimaloita suunnitellaan sijoitettavaksi ainoastaan Finsilva Oyj:n maille. Hankkeen nykyinen maanhallinta mahdollistaa teknis-taloudellisesti kannattavan tuulivoima hankkeen toteuttamisen jo kaava-aloitetta jätettäessä. Muiden osayleiskaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksista prosessin aikana ja maanomistajilla on mahdollisuus laatia maanvuokrasopimus Ilmattaren kanssa kaavan hyväksymismenettelyyn saakka. Ilmatar vastaa neuvotteluista ja mahdollisten maanvuokrasopimusten laatimisesta maanomistajien kanssa.

 

Hakijan tavoitteena on osayleiskaava, joka mahdollistaa 20-25 kpl, yksikköteholtaan noin 7-10 MW ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 350m korkean tuulivoimalan rakentamisen suunnittelualueelle

 

Hankkeelle tullaan soveltamaan YVA-menettelyä (ympäristövaikutusten arviointi). Kaavamenettelyssä tullaan selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen, tuulivoimaloiden lukumäärän, tuulivoima-alueen lopullisen koon ja sähköverkkoon siirtämisen osalta. Sähköverkkoon liittämisen suhteen selvitetään yhteistyömahdollisuudet muiden tuulivoimatoimijoiden kanssa.

 

Kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA:n) yhteydessä suunnittelualueella suoritetaan selvityksiä luonnon ja linnuston osalta ja tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen soveltuvuus tutkitaan tarkemmin maastossa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, lähialueen asukkaiden, kaupungin ja muiden viranomaisten kanssa, kaikissa vaiheissa. Hankkeen eri vaihtoehdoista, kuten voimaloiden määrästä, tielinjauksista ja sähkölinjojen reiteistä keskustellaan kaikkien sidosryhmien kanssa.

 

Hankkeessa tullaan noudattamaan Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta, sekä Sosiaali ja terveysministeriön antamia sisätilan pienitaajuisen melun toimenpiderajoja.

 

Puolusvoimat on antanut hankesuunnitelmista myönteisen lausunnon voimaloiden ollessa maksimissaan 350m kokonaiskorkeudeltaan (napakorkeus+siipi).

 

Osayleiskaavan laatimisen käynnistämiseen liittyy erillinen kaavoituksen käynnistämistä koskeva sopimus, jossa määritellään tarkemmin kaavoituksen eteneminen ja sopimustekniset asiat. Sopimus käsitellään omana asianaan.

 

Kaavanlaatijaksi esitetään FCG Finnish Consulting Group OY ja vastaavaksi kaavanlaatijaksi Arkkitehti Tuomo Järvinen.

 

 

Esittelijä talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaavoitusaloitteen ja kaavoitushankkeen käynnistämisen esityksen mukaisesti.

 

Päätös Keskustelun kuluessa Pirjo Ala-Kaarre esitti, että Virtain kaupunginhallitus ei hyväksy kaavoitusaloitetta eikä kaavoitushankkeen käynnistämistä Virtain Vermassalon tuulivoima-alueelle. Perusteena tuulimyllyjen määrä, massiivinen koko ja tuulimyllyjen kokoon liittyen (kokonaiskorkeus maks. jopa 350 m.) riittävien suojaetäisyyksien puuttuminen alueen vieressä olevien kiinteistöihin/ tontteihin nähden sekä Vermassalon tuulivoima-alueen liian läheinen sijainti suhteessa Virtain kaupungin keskustaan ja muuhun asutukseen välittömän vaikutusalueen lisäksi. Tuulivoima-alueen mahdolliset negatiiviset vaikutukset koskettaisivat useita virtolaisia ja kesävirtolaisia.

Perusteena myös tätä tuulivoima-aluetta vastustavan adressin:  "Ei tuulivoimaa suunnittelualueelle nro 4: Hanhisuo-Vehkamäki, Virrat"  allekirjoitusmäärä, joka kokouspäivänä on 120 kpl. Adressi ja kokouspäivän allekirjoitusmäärä on toimitettu myös Virtain kaupungin kirjaamoon ennen kokousta huomioitavaksi tämän asian käsittelyssä. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen keskustelun jälkeen.

Ilmatar Oy:n hankekehityspäällikkö Lauri Vierto ja kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto olivat läsnä asiantuntijoina Teamsin välityksellä tämän pykälän esittelyn ajan. Lauri Vierto poistui ennen päätöksentekoa.

Kaupunginhallituksen jäsen Aimo Mäkinen ja kaupunginjohtaja Henna Viitanen poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Perusteet: Mäkinen hallintolaki 28 § kohta 3; interssijäävi, Viitanen hallintolaki 28 § kohta 7; yleislausekejäävi.

Satu Solja liittyi kokoukseen klo 17.40 tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto puh 0447151250, s-posti etunimi.sukunimi@virrat.fi>

 

Jakelu Ilmatar Vermasalo Oy


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa