Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Keiturinsalmen asemakaavan muutos koskien VL-alueita

 

KH 14.03.2022 § 61 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Keiturinsalmen asemakaavamuutos vahvistettiin 2021.Tonttien hinnoittelun yhteydessä (KH 04.10.2021 § 328) käytiin keskustelua kaavassa osoitettujen yhteissaunojen poistamisesta kaavasta, jotka sijaitsevat VL-alueilla. Saunojen nähtiin olevan epäkäytännöllisiä ottaen huomioon alueen tiivis rakentaminen. Poistamalla saunat saadaan rantakorttelia rauhoitettua ja isommat rakentamisesta vapaat  rannan tilat turvattua.

 

Kaavamuutos koskee vain kyseisiä VL-alueita ja rakennusoikeuksien poistamista niistä ja merkintöjen muuttamista pelkäksi VL-alueeksi (lähivirkistysalue).

 

Nyt esitetyllä kaavamuutoksella ei ole vaikutusta myyntiin tuleviin omarantaisiin ja rannanläheisiin tontteihin, vaan ne laitetaan myyntiin suunnitelman mukaan maaliskuussa. Ei-omarantaiset tontit myydään ilman yhteissaunoja.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää aloittaa kaavamuutoksen laadinnan.

 

Päätös Keskustelun aikana Aimo Mäkinen ehdotti, että yhteissaunat säilytetään kaavassa, eikä kaavamuutoksen laatimista käynnistetä. Mikko Hänninen ja Eila Kalliomäki kannattivat Aimo Mäkisen ehdotusta.

Koska asiassa oli tehty kannatettu muutosehdotus, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Äänestetään nimenhuudon mukaan. Äänestyksessä vastakkain ovat kaupunginjohtajan pohjaehdotus, joka on JAA ja Aimo Mäkisen muutosehdotus, joka on EI.

Äänestyksen tulos oli seuraava:
Ala- Kaarre Pirjo JAA
Dahlberg Ari JAA
Hänninen Mikko EI
Kalliomäki Eila EI
Kangas Sanna JAA
Koskela Reijo JAA
Mäkinen Aimo EI
Saarinen Johanna JAA
Tikkanen Pentti JAA

Äänestyksessä annettiin kuusi JAA ääntä ja kolme EI ääntä. Pohjaehdotus tuli hallituksen päätökseksi.

Aimo Mäkinen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aalto oli asiantuntijana läsnä Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto, puh. 044-715 1250, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

 

 

KH 23.05.2022 § 149 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Aiemman päätöksen KH 14.03.2022 § 61 mukaisesti käynnistetään kaavamuutos ja asetetaan asemakaava muutosluonnos nähtäville ja pyydetään siitä tarvittavat lausunnot. Muutoksen koskiessa ainoastaan VL-alueiden saunojen poistoa on tehtävät muutokset suhteessa aiempaan kaavamateriaaliin vain piirto- ja kirjoitusteknistyyppisiä asioita.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Keiturinsalmen kaavamuutoksen 2022 koskien VL-alueilla olevien yhteissaunojen poistoa. Samalla kaupunginhallitus hyväksyy, että muutokset kaavaan laatii Kaavoitus -ja arkkitehtipalvelu Ilmari Mattila OY.

Kaupunginhallitus päättää asettaa Keiturinsalmen asemakaavamuutoksen, osallistumis ja -arviointisuunnitelman ja muut valmisteluaineistot koskien VL-alueita ja kiinteistöä 936-19-9903-1 nähtäville julkisesti 30 päivän ajaksi MRL:n 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää pyytää lausunnot em kaavamuutoksesta Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry:ltä sekä Virtain kaupungin teknisten palveluiden lautakunnalta ja lupapalvelulautakunnalta.

Kaupunginhallitus päättää kuuluttaa kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, muutosluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtävillä olosta kaupungin ilmoituslehdessä.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/149 kaavaselostus, karttaliite, kaavamerkinnät ja -määräykset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto 0447151250 etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kaavoitus ja arkkitehtipalvelu llmari Mattila Oy

 Lausunnot

 Kuulutus

 

KH 26.09.2022 § 250 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Keiturinsalmen asemakaavan muutos koskien VL-alueita on ollut nähtävinä luonnoksena osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa MRL 62§:n ja MRA 30 mukaisesti 2.6.-1.7.2022. Kaavaluonnoksesta saatiin yksi kommentti ELY-keskukselta.

 

ELY-keskus pitää hyvänä, että asemakaavan muutoksessa poistetaan virkistysalueille merkityt saunojen rakennusalat siten, että ranta-alueelle jää rakentamatonta aluetta ja vapaa pääsy rantaan säilyy.

 

Kaavaehdotuksesta tulee pyytää lausunto uudelleen.

 

Saadun palautteen perusteella kaavaluonnosta ei ollut tarpeen muuttaa mitenkään ja se asetetaan seuraavaksi nähtäville ehdotuksena.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vastineet ja kaavaehdotuksen ja asettaa asemakaavan nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 1/250 § kaavaehdotus liitteineen, vastineet)

Kaavoitus- ja kehittämispäällikkö Mika Aaltoa kuultiin asiantuntijana Teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan.

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto 0447151250 etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

 

Jakelu Kuulutus ja lausuntopyynnöt

 Kaavoitus ja arkkitehtipalvelu Ilmari Mattila Oy

 

KH 08.12.2022 § 327 

 

 

 

Valmistelija Kaavoitus ja kehittämispäällikkö

 

Keiturinsalmen asemakaavan muutos koskien VL-alueita on ollut nähtävinä ehdotuksena MRL 65§:n ja MRA 27 mukaisesti 6.10.-6.11.2022.

 

Kaavamuutosehdotuksesta ei jätetty lausuntoja, eikä muistuksia.

 

Kaavaehdotuksesta saatiin yksi kommentti ELY-keskukselta.

 

ELY-keskus pitää hyvänä, että asemakaavan muutoksessa poistetaan virkistysalueille merkityt saunojen rakennusalat siten, että ranta-alueelle jää rakentamatonta aluetta ja vapaa pääsy rantaan säilyy.

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Keiturinsalmen asemakaavan muutoksen koskien VL-alueita.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Keiturinsalmen asemakaavan muutoksen koskien VL-alueita esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto,puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Kaupunginvaltuusto

 

KV 15.12.2022 § 70  

185/10.02.03/2022  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy Keiturinsalmen asemakaavan muutoksen koskien VL-alueita esitetyn mukaisesti.

 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

(Liite 2/70 § kaavaselostus, kaavakartta ja kaavamerkinnät ja -määräykset)

 

Lisätietoja Kaavoitus ja kehittämispäällikkö Mika Aalto,puh 0447151250, etunimi.sukunimi@virrat.fi

 

Jakelu Täytäntöönpano MRL mukaisesti


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa